PRIVACY SPARKLE OUT (https://www.sparkleout.com)

PRIVACY
SPARKLE OUT geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij
nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de
informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw
gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten
dienstverlening van SPARKLE OUT. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is
06/05/2023, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande
versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze
gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel
met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens
opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met
betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor
privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

GEGEVENSVERWERKING
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan,
welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

WEBWINKELSOFTWARE
WordPress Woocommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress woocommerce. Persoonsgegevens die
u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij
gedeeld. WordPress Woocommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische)
ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WordPress
Woocommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om
passende beveiligingsmaatregelen te nemen. WordPress Woocommerce maakt gebruik van
cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software,
er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

WEBHOSTING
Vimexx
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Vimexx. Vimexx verwerkt persoonsgegevens
namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij
metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.
Vimexx heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en
ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Vimexx is op grond van de
overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

EMAIL EN MAILINGS
MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres
nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze

website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw
persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van
cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en
gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder
verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Vimexx email
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Vimexx. Deze
partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies
en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Vimexx heeft geen toegang
tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

PAYMENT PROCESSOR
Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van
het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw
betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische
en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie
behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren
en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven
genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn
eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden
inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is
toegestaan.

BEOORDELINGEN
WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via
WebwinkelKeur. dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur
deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen.
WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan
WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval
dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met
WebwinkelKeur . Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review
achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor
om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben
wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met
betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de
onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

VERZENDING
DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij
maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor
noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze

gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL
onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

FACTURATIE EN BOEKHOUDING
e-boekhouden.nl
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van
e-boekhouden.nl. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot
uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw
persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E.-boekhouden.nl is tot
geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. E-boekhouden gebruikt
uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

EXTERNE VERKOOPKANALEN
Doel van de gegevensverwerking
ALGEMEEN DOEL VAN DE VEWERKING
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat
het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij
gebruiken uw gegevens voor (gerichte) marketing. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld,
anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze
derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en
ons of een eed of wettelijke verplichting.

AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel
onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser
en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

MEDWERKING AAN FISCAAL EN STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK
In voorkomende gevallen kan SPARKLE OUT op grond van een wettelijke verplichting worden
gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van
overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen
ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

BEWAARTERMIJNEN
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel
bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit
bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat we uw
gegevens niet langer dan twee jaar bewaren vanaf het laatste contactmoment of transactie, tenzij
daarvoor een wettelijke rechtvaardigingsgrond ten grondslag ligt. Op grond van toepasselijke
administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze
gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben
echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw
opdracht hebben vervaardigd.

UW RECHTEN

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde
rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij
leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In
beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar
uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of
bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een
administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren
wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de
machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde
het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw
persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

INZAGERECHT
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw
verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een
kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich
hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

RECTIFICATIERECHT
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking
doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op
uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een
bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

RECHT OP BEPERKING VAN VERWERKING
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw
verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een
bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek
met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30
dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in
opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid
kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

RECHT VAN BEZWAAR EN OVERIGE RECHTEN
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door of in opdracht van SPARKLE OUT. Als u bezwaar maakt zullen wij
onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is
uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten)
verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft
bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te
worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van

toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon
voor privacyzaken.

COOKIES
GOOGLE ANALYTICS
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet-
en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag
en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere
datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt
deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige
Google-diensten en producten.

COOKIES VAN DERDEN
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld
in dit privacy beleid.

WIJZIGINGEN PRIVACY
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter
altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop
wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-
mail op de hoogte.

Contactgegevens SPARKLE OUT
SPARKLE OUT
Lisdodde 35
5251ZN Vlijmen
Nederland
E klantenservice@sparkleout.com

Contactpersoon voor privacyzaken
Sanne Verbeek

Waar ben je naar op zoek?
Typ de productnaam of zoekterm in en druk op "enter"